Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012
Ebook: "Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace"
ThS. Nguyễn Hải Đăng

Chương 1: Hàm giải tích
Chương 2: Phép biến hình bảo giác
Chương 3: Lý thuyết thặng dư
Chương 4: Phép biến đổi Laplace

Download link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab