Đồ án 2

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012
Tổng hợp về đồ án 2:

Folder link:

  1. Danh sách thầy hướng dẫn Đồ án 2 (định hướng TOÁN)
  2. Danh sách thầy hướng dẫn Đồ án 2 (định hướng TIN)
  3. Phân công hướng dẫn Đồ án 2 - K54 (định hướng TOÁN) 
  4. Phân công hướng đẫn Đồ án 2 - K54 (định hướng TIN) 
  5. Lịch trình quản lý Đồ án 2 - K54
  6. Mẫu xác nhận đề tài, mẫu báo cáo tiến độ

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab