Bài tập Toán cao cấp - 3 tập - Nguyễn Thủy Thanh

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012
Ebook: "Bài tập Toán cao cấp" - 3 tập
Nguyễn Thủy Thanh
- NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội

Download link

Copyright @ 2013 SAMI eLibrary. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Blog Archive

Về chúng tôi

Trang thư viện điện tử chứa các tài liệu phục vụ sinh viên của Viện Toán ứng dụng và tin học - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giới thiệu